Algemene voorwaarden voor BizzyOwl

{Medio december afspraak met advocaat voor het definitief opstellen van Algemene voorwaarden.
Hieronder het conecpt.}

B. Boer h.o.d.n. BizzyOwl (hierna: BizzyOwl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69338817 en is gevestigd aan Dorpsstraat 10 (2396HA) te Koudekerk aan den Rijn.

 Artikel 1 - Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door BizzyOwl

3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: de Diensten die BizzyOwl aanbiedt, betreft de ter beschikking stelling van softwareprogrammatuur in de vorm van een webapplicatie.

5. BizzyOwl: de leverancier die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat BizzyOwl heeft aangesteld, projecten aan BizzyOwl heeft verleend voor Diensten die door BizzyOwl worden uitgevoerd, of waaraan BizzyOwl een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en BizzyOwl, alsmede voorstellen van BizzyOwl voor Diensten die door BizzyOwl aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door BizzyOwl waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

8. Webapplicatie: De door BizzyOwl aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Webapplicatie

9. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Webapplicatie.

 

 Artikel 2 - Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van BizzyOwl, elke Overeenkomst tussen BizzyOwl en Opdrachtgever en op elke Dienst die door BizzyOwl wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BizzyOwl aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met BizzyOwl is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij BizzyOwl uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat BizzyOwl vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

11. In het geval BizzyOwl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

 Artikel 3 - Het Aanbod  

1. Alle door BizzyOwl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.

2. BizzyOwl is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft BizzyOwl het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor BizzyOwl gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen BizzyOwl niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van BizzyOwl zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht BizzyOwl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst  

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van BizzyOwl heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan BizzyOwl te retourneren. De Opdrachtgever zal alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid verstrekken

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal BizzyOwl de registratie van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.

3. BizzyOwl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Elke Overeenkomst die met BizzyOwl wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan BizzyOwl wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met BizzyOwl is verbonden.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6 Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst  

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en BizzyOwl een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of BizzyOwl de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode. BizzyOwl dient deze opzegging schriftelijk te bevestigd.

3. Zowel Opdrachtgever als BizzyOwl kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien BizzyOwl ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van BizzyOwl op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van BizzyOwl is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als BizzyOwl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is BizzyOwl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

 

 Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst  

1. BizzyOwl zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de Diensten is BizzyOwl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor BizzyOwl, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. BizzyOwl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. Indien BizzyOwl op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

5. Indien sprake is van wijzigingen, kan BizzyOwl de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Webapplicatie . Nimmer is BizzyOwl gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Webapplicatie is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

7. Zowel Opdrachtgever als BizzyOwl kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of BizzyOwl de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

8. BizzyOwl is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.

9. Indien BizzyOwl op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal BizzyOwl conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen indien en voor zover toepasselijk.

10. BizzyOwl kan middels Artificial Intellegence (AI) woorden c.q. zinsdelen detecteren van de (gesprekken van de) medewerkers van Opdrachtgever. Hierbij wordt gebruikgemaakt van software ten behoeve van het automatiseren van de reacties. AI fungeert als intelligente 'digital medewerkers’ om specifieke taken na te bootsen, te handelen en acteren zoals mensen de taak zouden uitvoeren. De gedetecteerde woorden worden gebruikt voor tips en ondersteuning en worden tevens gebruikt bij de coaching van de medewerkers.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht alle door BizzyOwl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat BizzyOwl niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. BizzyOwl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is BizzyOwl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door BizzyOwl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. BizzyOwl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is BizzyOwl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan BizzyOwl.

4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Webapplicatie  van BizzyOwl te beschermen, en de op de Webapplicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn inloggegevens ter beschikking te stellen aan personen buiten zijn bedrijf. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gedragingen van personen die onder zijn inloggegevens worden verricht.

7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Webapplicatie voor andere doeleinden te gebruiken dan is overeengekomen. De Webapplicatie  mag niet onrechtmatig worden verspreid en/of op eigen of andere website worden geplaatst.

8. De Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 aan BizzyOwl, wanneer Opdrachtgever zich niet houdt aan de in lid 6 en 7 van dit artikel genoemde verboden.

9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het delen van zijn informatie in de Webapplicatie die door BizzyOwl wordt geanalyseerd.

 

Artikel 8 - (Op)Levering  

1. BizzyOwl zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Webapplicatie afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.

2. Opdrachtgever aanvaardt de Webapplicatie  in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door BizzyOwl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft BizzyOwl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan BizzyOwl aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door BizzyOwl bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is BizzyOwl gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

6. BizzyOwl spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan BizzyOwl.

7. BizzyOwl spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

 

Artikel 9 - Risico overgang  

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Webapplicatie.

 

Artikel 10 - Garanties  

1. BizzyOwl voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat BizzyOwl in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door BizzyOwl gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is BizzyOwl gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. BizzyOwl staat er niet voor in dat de Webapplicatie  zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. BizzyOwl spant zich in om fouten in de Webapplicatie  binnen een redelijke termijn te herstellen. BizzyOwl is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de Webapplicatie  in gebruik wordt genomen. Gebreken in Webapplicatie dat niet door BizzyOwl ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.

5. Opdrachtgever accepteert de Webapplicatie ‘AS IS’.

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan BizzyOwl te melden op een wijze dat BizzyOwl in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van BizzyOwl een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. BizzyOwl is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan BizzyOwl naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door BizzyOwl verstrekte inlichtingen.

8. BizzyOwl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webapplicatie  en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Webapplicatie  

9. BizzyOwl staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Webapplicatie tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving indien en voor zover relevant maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

 

Artikel 11 - Gebruik en onderhoud Webapplicatie 

1. BizzyOwl stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen Webapplicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst . Het recht tot gebruik van de Webapplicatie is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.

2. Het gebruik van de Webapplicatie door Opdrachtgever kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door BizzyOwl aangepast worden.

3. BizzyOwl is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Webapplicatie door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.

4. Opdrachtgever mag de Webapplicatie uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

5. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Webapplicatie te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Webapplicatie , dan wel de Webapplicatie bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Webapplicatie uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.

6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Webapplicatie  geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van BizzyOwl. BizzyOwl is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.  

7. Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door BizzyOwl uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.

8. Indien overgekomen, zal BizzyOwl onderhoud verrichten aan de Webapplicatie. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan BizzyOwl onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar Diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

9. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Webapplicatie schriftelijk te melden aan BizzyOwl, waarna BizzyOwl overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is BizzyOwl gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

10. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan BizzyOwl.

11. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van BizzyOwl, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Webapplicatie

12. Ten behoeve van het onderhoud is BizzyOwl bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Webapplicatie door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

13. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is BizzyOwl gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. BizzyOwl zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

14. BizzyOwl is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door BizzyOwl aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor BizzyOwl niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 12 - Beschikbaarheid van de Diensten 

1. BizzyOwl zal het nodige onderhoud aan de Webapplicatie  verrichten. BizzyOwl streeft ernaar om zich in te spannen de Diensten en de toegang tot de Webapplicatie  hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever.

2. BizzyOwl zal Opdrachtgever van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. BizzyOwl is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.

3. BizzyOwl is gerechtigd, indien er naar haar uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Webapplicatie , het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever (tijdelijk) opschorten. BizzyOwl is voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het naar behoren functioneren van de Webapplicatie te kunnen waarborgen.

4. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal BizzyOwl zich ook inspannen om Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Diensten.

5. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan anderen of de servers van BizzyOwl schade wordt toegebracht.

6. Opdrachtgever vrijwaart BizzyOwl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. BizzyOwl is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

7. Ingeval van extreem veel dataverkeer is BizzyOwl gerechtigd naar eigen inzicht de Webapplicatie tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van BizzyOwl.

8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 13- Coaching

1. BizzyOwl kan coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers met inachtneming van de gedetecteerde woorden alsmede de gedeelde informatie teneinde Opdrachtgever en diens medewerkers te helpen om beter te communiceren.

3. De inhoud van de door BizzyOwl aangeboden coaching en de gedurende de coaching verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal BizzyOwl de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Opdrachtgever zal BizzyOwl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 14 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen  

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. BizzyOwl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of BizzyOwl de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

Artikel 15 - Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.

2. BizzyOwl voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar kan deze vergoeding zowel in een keer vooraf per jaar betaald worden als per maand betaald worden.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door BizzyOwl ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. BizzyOwl is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van BizzyOwl.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 - Incassobeleid  

1. Alle door BizzyOwl gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal BizzyOwl zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012

3. Indien BizzyOwl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

1. BizzyOwl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal BizzyOwl de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van BizzyOwl verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever BizzyOwl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien BizzyOwl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. BizzyOwl is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. BizzyOwl zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

Artikel 18 - Opschorting  

1. BizzyOwl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2. BizzyOwl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. BizzyOwl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 19 - Overmacht  

1. BizzyOwl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van BizzyOwl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van BizzyOwl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan BizzyOwl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van BizzyOwl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien BizzyOwl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid  

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van BizzyOwl, is BizzyOwl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever BizzyOwl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en BizzyOwl deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat BizzyOwl in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten door BizzyOwl leidt tot aansprakelijkheid van BizzyOwl, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

3. BizzyOwl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door BizzyOwl geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

4. BizzyOwl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. BizzyOwl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webapplicatie, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Webapplicatie .

6. Aansprakelijkheid van BizzyOwl voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is BizzyOwl hiervoor aansprakelijk.

8. BizzyOwl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens BizzyOwl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van BizzyOwl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij BizzyOwl Elke vordering tot schadevergoeding jegens BizzyOwl dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van BizzyOwl eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 21 - Geheimhouding  

1. BizzyOwl en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.

2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door BizzyOwl worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij BizzyOwl daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

3. Indien BizzyOwl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en BizzyOwl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is BizzyOwl niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen BizzyOwl en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 22 - Intellectuele Eigendomsrechten  

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van BizzyOwl, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BizzyOwl, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan BizzyOwl.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van BizzyOwl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BizzyOwl en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door BizzyOwl opgeleverde zaken, dient BizzyOwl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van BizzyOwl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van BizzyOwl.

6. Opdrachtgever vrijwaart BizzyOwl voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal BizzyOwl onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van BizzyOwl., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

 Artikel 23 - Vrijwaring en juistheid van informatie  

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan BizzyOwl verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart BizzyOwl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart BizzyOwl voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door BizzyOwl opgestelde adviezen en rapportages.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan BizzyOwl verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 24 - Klachten  

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van BizzyOwl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [welk E-MAILADRES?] met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil BizzyOwl de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. BizzyOwl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 - Toepasselijk recht  

1. Op de rechtsverhouding tussen BizzyOwl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. BizzyOwl kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen BizzyOwl en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag (locatie Den Haag), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Koudekerk aan den Rijn, 6 september 2021